Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

"Cités polymorphes"

"Cités polymorphes" est l'autre aspect du Paysage en tant que genre, une alternative au regard que nous portons sur la ville. Nous nous trouvons à l'intérieur de cette dernière mais aussi en dehors. "Cités polymorphes" constitue une ouverture sur la dimension poétique du paysage urbain dans lequel se développe directement la mise en jeu de l'imaginaire et de la participation humaine à l'échelle planétaire...
Η έκθεση "πολυμωρφικές πόλεις" τοποθετείται στην άλλη όψη της ζωγραφικής τοπίου, προτείνει μια εναλλατική στο τρόπο που βλέπουμε τη πόλη. Βρισκόμαστε μέσα αλλά ταυτόχρονα έξω. Οι πολυμωρφικές πόλεις αποτελούν ενα άνοιγμα προς τη ποίηση του αστικού τοπίου οπου διακυβεύονται άμεσα η φαντασία αλλά και η συμμετοχή στο Κόσμο...

Painting exhibition from Philippe La Ferrière

Cityscape
Τοποθεσία: blender g.theochari 4
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου από τις 5:00 μ.μ. μέχρι την
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου στις 11:30 μ.μ.